1. home
  2. Drepturile Omului si Obligatii de mediu

Reclamațiile legate de drepturile omului sau riscuri de mediu
sau încălcări ale diligenței necesare

Procedura noastră privind reclamațiile în legătură cu Legea germană referitoare la obligațiile corporative în materie de diligență necesară în lanțurile de aprovizionare (LkSG) garantează un proces demn de încredere și, în același timp, transparent în tratarea reclamațiilor cu privire la încălcarea drepturilor omului sau a obligațiilor de mediu. O reclamație în temeiul LkSG poate fi utilizată pentru a raporta suspiciuni cu privire la posibile riscuri la adresa drepturilor omului sau a mediului sau încălcări ale obligației de diligență necesară, cum ar fi munca forțată, munca copiilor, discriminarea sau contaminarea dăunătoare a solului, apei și aerului, precum și zgomotul dăunător și consumul excesiv de apă, care sunt legate de REWE Group, lanțurile sale de aprovizionare sau angajații săi. Încălcarea drepturilor omului sau a obligației de diligență necesară de mediu cauzează daune considerabile nu numai Grupului REWE, ci și societății. Nemulțumirile privind drepturile omului și riscurile de mediu sau încălcările obligației de diligență pot fi depuse atât de angajați, cât și de terți.O modalitate deosebit de facilă de a depune electronic plângeri cu privire la drepturile omului și riscurile de mediu sau încălcările obligației de diligență necesară este furnizată de REWE Group Hintbox – în mod anonim, dacă se solicită. În plus, platforma de reclamații permite o comunicare lină între denunțători și departamentele responsabile ale Grupului REWE, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.Reclamațiile clienților, de exemplu cu privire la calitatea produselor și serviciilor Grupului REWE sau a serviciilor din magazine sau agenții de turism, nu sunt considerate reclamații cu privire la drepturile omului sau riscurile de mediu sau încălcările obligației de diligență necesară. Pentru aceste reclamații, vă rugăm să nu ezitați să contactați departamentele de servicii pentru clienți și liniile de asistență telefonică ale companiei sau mărcii în cauză.Încurajăm în mod expres angajații și părțile externe să ne informeze cu privire la orice suspiciune cu privire la drepturile omului sau riscuri de mediu sau încălcări de diligență necesară. Denunțătorii nu trebuie să sufere dezavantaje profesionale ca urmare a depunerii reclamațiilor. Procedura de reclamație urmează un proces definit, care este, de asemenea, stabilit în Regulile de Procedură. Imparțialitatea este garantată în orice moment; cei implicați în procedură nu sunt legați de instrucțiuni și sunt obligați să păstreze confidențialitatea.
RWE Group Hintbox (Caseta cu Sugestii a Grupului REWE)

Reclamațiile privind încălcările drepturilor omului sau ale mediului pot fi depuse cu ușurință în mod electronic și anonim, dacă se solicită.

Accesați REWE Group Hintbox

Grievances about human rights or environmental risks
or due diligence violations

Our grievance procedure in connection with the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG) guarantees a trustworthy and at the same time transparent process in dealing with grievances about violations of human rights or environmental obligations. A grievance under the LkSG can be used to report suspicions of possible risks to human or environment rights or violations of due diligence obligation, such as forced labour, child labour, discrimination or the harmful contamination of soil, water and air, as well as detrimental noise and excessive water consumption which are linked to REWE Group, its supply chains or its employees. Violations of human rights or of environmental due diligence obligation cause considerable damage not only to REWE Group but also to society. Grievances about human rights and environmental risks or violations of due diligence obligation can be submitted by employees as well as third parties.A particularly easy way to digitally submit grievances about human rights and environmental risks or violations of due diligence obligation is provided by the REWE Group Hintbox – anonymously, if requested. In addition, the grievance platform enables smooth communication between whistleblowers and the responsible departments of REWE Group in compliance with data protection regulations.Customer complaints, for example about the quality of REWE Group products and services or the services in the stores or travel agencies, are not considered grievances about human rights or environmental risks or due diligence violations. For these complaints, please do not hesitate to contact the customer service departments and hotlines of the company or brand concerned.We expressly encourage employees and external parties to inform us of any suspicion on human rights or environmental risks or due diligence violations. Whistleblowers must not suffer any occupational disadvantages as a result of submitting grievances. The grievance procedure follows a defined process, which is also set out in the Rules of Procedure. Impartiality is guaranteed at all times; those involved in the procedure are not bound by instructions and are obliged to maintain confidentiality.
REWE Group Hintbox

Grievances about violations of human or environmental rights can easily be submitted digitally and anonymously, if requested.

Go to REWE Group Hintbox